استخدام منشی در دفتر وکالت

1399-03-16

به منشی خانم مسلط بر ورد و تایپ سریع نیازمندیم ساعت کار از 9 تا 13 با حقوق 700 ماهانه آدرس: افسریه

تهران
اطلاعات تماس

*******09338

گزارش آگهی

گزارش آگهی