استخدام پزشک

1399-05-20

استخدام دو نفر پزشک جهت نظارت ،ویزیت و خدمات پزشکی با درآمد کاری بصورت توافقی بصورت شیفتی

مشهد
اطلاعات تماس

*******09153

گزارش آگهی

گزارش آگهی