استخدام کارگر ساده در کارگاه تولیدی پوشاک

1399-10-06

به کارگر ساده در کارگاه تولیدی پوشاک در جمهوری با حقوق وزارت کار نیازمندیم ساعت کار از 10 تا 20 زنگ بزنید

تهران
اطلاعات تماس

*******09129

گزارش آگهی

گزارش آگهی