استخدام تراشکار در کارگاه

1399-08-27

به تراشکار حرفه ای در کارگاه با حقوق وزارت کار و بیمه نیازمندیم تماس بگیرید

گرگان
اطلاعات تماس

*******09113

گزارش آگهی

گزارش آگهی